درک موفقیت

تعریف معلم از موفقیت ساده بود: این‌که انسان با حرکت به جلو از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برسد. پس باید اول وضع فعلی را…